Product Code Database
barcode-scavenger
   » » Barcode: 9788324607235
Tag Barcode '9788324607235'.
Tag
Mark as Favorite

Skalowalne Witryny Internetowe. Budowa, Skalowanie I Optymalizacja Aplikacji Internetowych Nowej Generacji
 (

ISBN 9788324607235
REGISTERED: 12/21/17
UPDATED: 02/16/20

<div align='center'><h4><b> Naucz si? tworzy? aplikacje internetowe nowej generacji <br />i do?šcz do nurtu Web 2.0 </b></h4></div><ul><li> Chcesz tworzy? bardziej wydajne aplikacje internetowe? </li><li> Chcesz pozna? zasady projektowania skalowalnych architektur? </li><li> Chcesz efektywnie zarzšdza? danymi w aplikacjach internetowych? </li></ul><p> Oblicze internetu podlega nieustannym zmianom


Specifications
  • Skalowalne Witryny Internetowe. Budowa, Skalowanie I Optymalizacja Aplikacji Internetowych Nowej Generacji available on June 27 2018 from VitalSource for Https://www.vitalsource.com/textbooks?term=9788324607235&duration=180&cjsku=9788324607235R180" itemprop="offers" target="_external" title="" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">14.0
  • ISBN bar code 9788324607235 ξ1 registered September 06 2016
  • Product category is Book

  • # 9788324607235R180

Obecnie coraz cz??ciej obok klasycznych witryn internetowych pojawiajš si? aplikacje internetowe, które charakteryzujš si? odseparowaniem warstwy danych od warstwy prezentacji. Zmiana modelu programowania wymaga przygotowania odpowiedniej platformy sprz?towej i programowej oraz zaprojektowania nowego systemu obs?ugi danych. Zastosowanie przy wykonywaniu tych zada? sprawdzonych strategii wykorzystywanych przez pionierów tworzšcych aplikacje internetowe nowej generacji pozwoli Ci zaoszcz?dzi? czas i koszty. </p><p> Ksiš?ka 'Skalowalne witryny internetowe...' to zaawansowany i wszechstronny przeglšd zagadnie? zwišzanych z budowaniem takich w?a?nie aplikacji internetowych. Pomo?e Ci ona w rozwišzaniu problemów i unikni?ciu pu?apek czyhajšcych na programistów witryn internetowych nowej generacji. Poznasz sprawdzone strategie projektowania architektury oprogramowania, przygotowywania ?rodowiska programistycznego, zapewniania niezawodno?ci aplikacji czy wydajnego zarzšdzania informacjami. Dowiesz si? tak?e, jak tworzy? skalowalne i ?atwe w konserwacji witryny, które b?dš zapewnia? komfort pracy niezale?nie od up?ywu czasu i wzrostu liczby u?ytkowników. </p><ul><li> Projektowanie architektury aplikacji internetowych </li><li> Przygotowywanie ?rodowiska programistycznego </li><li> Tworzenie aplikacji wieloj?zycznych </li><li> Zarzšdzanie bazami danych </li><li> Integrowanie poczty elektronicznej z witrynami </li><li> Stosowanie us?ug zdalnych </li><li> Wykrywanie i rozwišzywanie problemów z wydajno?ciš </li><li> Skalowanie aplikacji internetowych </li><li> Monitorowanie funkcjonowania aplikacji </li><li> Korzystanie z interfejsów API </li></ul>


References
    ^ Skalowalne Witryny Internetowe. Budowa, Skalowanie I Optymalizacja Aplikacji Internetowych Nowej Generacji VitalSource. (revised Jun 2018)

Page 1 of 1
1

Account

Social:
Pages:  ..   .. 
Items:  .. 

Navigation

General: Atom Feed Atom Feed  .. 
Help:  ..   .. 
Category:  ..   .. 
Media:  ..   .. 
Posts:  ..   ..   .. 

Statistics

Page:  .. 
Summary:  .. 
1 Tags
2/10 Page Rank
16 Page Refs
5s Time
32 Sources