Product Code Database
barcode-scavenger
   » » Barcode: 9781157992479
Tag Barcode '9781157992479'.
Tag
Mark as Favorite

Alumni by University or College in Ukraine: Alumni of Kharkiv University, Alumni of Kiev University, Alumni of Lviv Polytechnic
 (

ISBN 9781157992479
REGISTERED: 01/01/18
UPDATED: 04/21/21
Alumni by University or College in Ukraine: Alumni of Kharkiv University, Alumni of Kiev University, Alumni of Lviv Polytechnic
Purchase includes free access to book updates online and a free trial membership in the publisher's book club where you can select from more than a million books without charge. Chapters: Alumni of Kharkiv University, Alumni of Kiev University, Alumni of Lviv Polytechnic, Alumni of the National University of Kyiv-Mohyla Academy, Chernivtsi University Alumni, Lviv Conservatory Alumni, Odessa University Alumni, University of Lviv Alumni, Stefan Banach, Mikhail Lomonosov, Ilya Ilyich


Specifications
  • ISBN bar code 9781157992479 ξ1 registered April 08 2016
  • Product category is Alumni-by-University-or-College-in-Ukraine Books-LLC Book

Purchase includes free access to book updates online and a free trial membership in the publisher's book club where you can select from more than a million books without charge. Chapters: Alumni of Kharkiv University, Alumni of Kiev University, Alumni of Lviv Polytechnic, Alumni of the National University of Kyiv-Mohyla Academy, Chernivtsi University Alumni, Lviv Conservatory Alumni, Odessa University Alumni, University of Lviv Alumni, Stefan Banach, Mikhail Lomonosov, Ilya Ilyich Mechnikov, WÅ?adysÅ?aw Sikorski, Tsakhiagiin Elbegdorj, Roman Shukhevych, Nikolay Bogolyubov, Yevgeny Tarle, Ivan Mazepa, Bruno Schulz, Antin Holovaty, George Shevelov, Fedor Bogatyrchuk, Ivan Franko, Volodymyr Semynozhenko, Klemens Stefan Sielecki, Dmitry Bortniansky, Volodymyr Lytvyn, Volodymyr Ivanovych Barvinok, Jaroslav Rudnyckyj, Yevhen Konovalets, Pylyp Orlyk, Dmytro Yavornytsky, Alexander Bezborodko, Maksim Berezovsky, Omeljan Pritsak, Mykola Lysenko, Nikolay Kostomarov, Gavril Bănulescu-Bodoni, Symeon of Polotsk, Wilhelm Orlik-Rückemann, Ivan Vyhovsky, Mykhailo Drahomanov, Volodymyr Ivasyuk, Pavlo Teteria, Dimitry of Rostov, Yurii Khmelnytsky, Ivan Ivanovich Schmalhausen, Sydir Bily, Arnold Kosevich, Mikhail Vasilievich Ostrogradsky, Oksana Zabuzhko, Feofan Prokopovich, Viktor Petrov, Volodymyr Yavorivsky, Kazimierz Bartel, Andriy Shevchenko, Valery Korepanov, Yehuda Sha'ari, Vladimir Betz, Ivan Samoylovych, Markiyan Shashkevych, Ivan Skoropadsky, Semen Paliy, Mordechai Namir, Pavlo Polubotok, Jovan RajiÄ? Aryeh Altman, Archbishop Joachim of Nizhny Novgorod, Petro Prokopovych, Dmitry Levitzky, Igor Matsiyevsky, Jan Jagmin-Sadowski, Kadish Luz, Gherman Pântea, Sylvestr Kosiv, Rafail Zaborovsky, Eduard Steuermann, Paisius Velichkovsky, Epifany Slavinetsky, Piotr Wilniewczyc, Berl Locker, Maryna Sokolyan, Walter V. Bozyk, John of Tobolsk, Nahum Het, WÅ?odzimierz Puchalski, Innocent of Irkutsk, Izold Pustylnik, Nicodim Munteanu, Anton


References
    ^ Alumni by University or College in Ukraine: Alumni of Kharkiv University, Alumni of Kiev University, Alumni of Lviv Polytechnic (revised Apr 2021)

Page 1 of 1
1

Account

Social:
Pages:  ..   .. 
Items:  .. 

Navigation

General: Atom Feed Atom Feed  .. 
Help:  ..   .. 
Category:  ..   .. 
Media:  ..   .. 
Posts:  ..   ..   .. 

Statistics

Page:  .. 
Summary:  .. 
1 Tags
2/10 Page Rank
38 Page Refs
4s Time
32 Sources