Product Code Database
   » » Barcode: 9788324616275
Tag Barcode '9788324616275'.
Tag
Mark as Favorite

System Windows. Najlepsze Rozwi?zania
 (

ISBN 9788324616275
REGISTERED: 11/14/18
UPDATED: 12/03/20
System Windows. Najlepsze Rozwi?zania
Rank: 20%
Bluestar Blackstar Blackstar Blackstar Blackstar

<div align='center'><h4><b>System Windows


Specifications
  • System Windows. Najlepsze Rozwi?zania available on March 30 2016 from VitalSource for Https://www.vitalsource.com/search?term=9788324616275&duration=180&cjsku=9788324616275R180" itemprop="offers" target="_external" title="" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">25.0
  • ISBN bar code 9788324616275 ξ1 registered March 30 2016
  • Product category is Book

  • # 9788324616275R180

Najlepsze rozwišzania</b></h4></div> <ul><li>Jak dopasowa? Windows do swoich potrzeb? </li><li>Jak optymalnie zabezpieczy? komputer?</li><li>Jak zwi?kszy? wydajno?? systemu Windows?</li><li>Jak zbudowa? domowe centrum rozrywki? </li></ul><p>Systemu Windows nie trzeba nikomu przedstawia?. Warto jednak zobaczy?, jak mo?na go udoskonali? i dostosowa? do swoich potrzeb. Dzi?ki tej ksiš?ce poznasz szerokie spektrum oprogramowania -- zarówno wbudowanego, jak i zewn?trznego, wraz z instrukcjami u?ycia -- przeznaczonego do modyfikacji oraz personalizacji obecnie u?ywanych systemów Windows. </p><p>Ksiš?ka 'System Windows. Najlepsze rozwišzania' nie jest skierowana do tych, którzy oczekujš zwyk?ych porad i wskazówek mówišcych, gdzie nale?y kliknš?, gdzie przecišgnš? myszš i jakie polecenia wpisa?. To propozycja kreatywnych rozwišza?, dzi?ki którym ka?dy u?ytkownik b?dzie móg? dostosowa? ten system operacyjny i wszystkie aplikacje oraz sprz?t, na którym dzia?ajš, w celu podniesienia komfortu i wydajno?ci swojej pracy. Po przeczytaniu tej ksiš?ki samodzielnie skonfigurujesz interfejs Aero w systemie Vista i utworzysz w?asne gad?ety paska bocznego, po czym uruchomisz je z nap?du USB. Dzi?ki szczegó?owym instrukcjom i wskazówkom krok po kroku zastosujesz przedstawione tu sposoby na optymalizacj? pracy z Windows. Znajdziesz tu równie? porady dotyczšce przeglšdarki Internet Explorer i pakietu biurowego Office 2007 oraz sprz?tu, takiego jak Zune czy router bezprzewodowy. W ksiš?ce znajdziesz sposoby m. in. na: <ul><li>szybsze uruchamianie i zamykanie systemu,</li><li>wyszukiwanie i zarzšdzanie plikami w Eksploratorze Windows,</li><li>rozwišzywanie problemów z Internet Explorerem,</li><li>k?opoty z sieciš,</li><li>optymalizacj? poczty elektronicznej,</li><li>zapewnianie bezpiecze?stwa i kontroli kont u?ytkowników,</li><li>wykorzystanie grafiki i multimediów, </li><li>podnoszenie wydajno?ci systemu.</li></ul><div align='center'><h4><b>Uwolnij ca?y potencja? drzemišcy w systemie Windows!</b></h4></div>


References
    ^ System Windows. Najlepsze Rozwi?zania VitalSource. (revised Mar 2016)

Page 1 of 1
1

Account

Social:
Pages:  ..   .. 
Items:  .. 

Navigation

General: Atom Feed Atom Feed  .. 
Help:  ..   .. 
Category:  ..   .. 
Media:  ..   .. 
Posts:  ..   ..   .. 

Statistics

Page:  .. 
Summary:  .. 
1 Tags
2/10 Page Rank
54 Page Refs
4s Time
32 Sources