Product Code Database
barcode-scavenger
   » » Barcode: 9781492016762
Tag Barcode '9781492016762'.
Tag
Mark as Favorite

Raspberry Pi. Receptury
 (

ISBN 9781492016762
REGISTERED: 11/17/17
UPDATED: 10/20/19
Raspberry Pi. Receptury

<p>Wyobra? sobie komputer o rozmiarach niewiele wi?kszych od karty kredytowej, posiadaj?cy ca?kiem spor? moc obliczeniow?, pracuj?cy pod kontrol? systemu Linux i kosztuj?cy grosze


Specifications
  • Raspberry Pi. Receptury available on June 08 2018 from VitalSource for Https://www.vitalsource.com/textbooks?term=9781492016762&cjsku=9781492016762" itemprop="offers" target="_external" title="" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">15.99
  • ISBN bar code 9781492016762 ξ1 registered July 28 2016
  • Product category is Book

  • # 9781492016762

Tak, taki sprz?t istnieje naprawd?! Mowa o <strong>Raspberry Pi </strong>— urz?dzeniu zaprojektowanym z my?l? o nauce programowania dla dzieci, które sprawdzi?o si? w wielu zastosowaniach i odnios?o ogromny sukces na rynku komercyjnym jako serwer WWW, odtwarzacz filmów oraz platforma do budowy niezwyk?ych projektów elektronicznych. Brzmi intryguj?co?</p><p>Otwórz t? ksi??k? i poznaj najlepsze przepisy na wykorzystanie mo?liwo?ci Raspberry Pi. St?d dowiesz si? wszystkiego o budowie i mo?liwo?ciach tego urz?dzenia. Po lekturze kolejnych rozdzia?ów pod??czysz Pi do sieci — zarówno kablowej, jak i bezprzewodowej, oraz wykorzystasz z??cza GPIO. Ponadto poznasz podstawy j?zyka Python i zobaczysz, jak zastosowa? go w Pi. Po lekturze tej ksi??ki b?dziesz umia? samodzielnie sterowa? sprz?tem elektronicznym i silnikami oraz zbiera? dane z czujników ró?nego typu. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? pozycj? dla ka?dego posiadacza tej niezwyk?ej platformy!    </p><p><strong>Dzi?ki tej ksi??ce:</strong></p><ul> <li>rozpoczniesz prac? z Raspberry Pi,</li> <li>pod??czysz Raspberry Pi do sieci,</li> <li>b?dziesz pracowa? w ?rodowisku opartym na systemie Linux,</li> <li>skorzystasz z gotowych aplikacji przeznaczonych dla Raspberry Pi,</li> <li>b?dziesz sterowa? prac? elektroniki pod??czonej do z??cza GPIO,</li> <li>poznasz zagadnienia dotycz?ce sterowania za pomoc? Raspberry Pi prac? ró?nych silników,</li> <li>rozpoczniesz prac? z prze??cznikami, blokami klawiszy i innymi cyfrowymi urz?dzeniami wej?ciowymi,</li> <li>wykonasz ró?ne pomiary za pomoc? czujników pod??czonych do Raspberry Pi,</li> <li>pod??czysz do Raspberry Pi ró?ne wy?wietlacze — mi?dzy innymi matryce diodowe,</li> <li>stworzysz dynamiczne projekty korzystaj?ce z mo?liwo?ci Arduino i Raspberry Pi. </li></ul><p><br /><strong>Twój przewodnik po platformie Raspberry Pi!</strong></p>


References
    ^ Raspberry Pi. Receptury VitalSource. (revised Jun 2018)

Page 1 of 1
1

Account

Social:
Pages:  ..   .. 
Items:  .. 

Navigation

General: Atom Feed Atom Feed  .. 
Help:  ..   .. 
Category:  ..   .. 
Media:  ..   .. 
Posts:  ..   ..   .. 

Statistics

Page:  .. 
Summary:  .. 
1 Tags
2/10 Page Rank
26 Page Refs
5s Time
32 Sources