Product Code Database
barcode-scavenger
   » » Barcode: 9781457195051
Tag Barcode '9781457195051'.
Tag
Mark as Favorite

Javascript I Jquery. Nieoficjalny Podr?cznik. Wydanie Iii
 (

ISBN 9781457195051
REGISTERED: 10/07/17
UPDATED: 07/15/18

<h3>Duet nie do pokonania!</h3><strong>JavaScript</​strong> to j?zyk, którego pocz?tki si?gaj? lat dziewi??dziesi?tych XX wieku


Specifications
  • Javascript I Jquery. Nieoficjalny Podr?cznik. Wydanie Iii available on June 27 2018 from VitalSource for Https://www.vitalsource.com/textbooks?term=9781457195051&cjsku=9781457195051" itemprop="offers" target="_external" title="" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">19.0
  • ISBN bar code 9781457195051 ξ1 registered July 28 2016
  • Product category is Book

  • # 9781457195051

Po pocz?tkowych problemach, gdy by? masowo blokowany przez u?ytkowników, obecnie prze?ywa swój najlepszy okres. Trudno wyobrazi? sobie bez niego nowoczesn? aplikacj? internetow?. Niew?tpliwie du?y wp?yw na wzrost popularno?ci JavaScriptu mia?a biblioteka <strong>jQuery</strong>, która usprawni?a korzystanie z tego j?zyka.<br /><br />Ta ksi??ka to wyj?tkowy podr?cznik prezentuj?cy mo?liwo?ci niesamowitego duetu <strong>JavaScript – jQuery</strong>. Si?gnij po ni?, a zagwarantujesz sobie godziny pasjonuj?cej lektury i odkrywania sk?adni j?zyka, typowych konstrukcji oraz najlepszych technik tworzenia programów. Ponadto dowiesz si?, jak sprawnie manipulowa? obiektami w drzewie <strong>DOM</strong>, reagowa? na zdarzenia oraz wymienia? informacje z serwerem za pomoc? ??da? <strong>AJAX</strong>. Na sam koniec zdob?dziesz bezcenn? wiedz? na temat diagnozowania problemów ze skryptami, korzystania z dokumentacji jQuery oraz przechowywania danych w magazynie lokalnym u?ytkownika. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? dla ka?dego webdevelopera!Spraw, by Twoje strony ?y?y. Korzystaj z jQuery, ?eby tworzy? interaktywne elementy reaguj?ce na poczynania u?ytkowników.<div><ul> <li>Poznaj jQuery UI. Rozbuduj tworzone interfejsy u?ytkownika stosuj?c grupy kart, okna dialogowe, wid?ety do wyboru daty i tak dalej.</li> <li>Wy?wietlaj ?adne i u?yteczne formularze. Pobieraj informacje od u?ytkowników, pomagaj klientom w zakupach i zapewniaj cz?onkom spo?eczno?ci mo?liwo?? dzielenia si? przemy?leniami.</li> <li>Wyjd? poza ramy przegl?darki korzystaj?c z technologii Ajax. Komunikuj si? z serwerem WWW, by aktualizowa? strony bez ich od?wie?ania.</li> <li>Zastosuj swoje nowe umiej?tno?ci w praktyce. Krok po kroku twórz nowe aplikacje, korzystaj?c przy tym z jQuery i wid?etów jQuery UI.</li> <li>Poznawaj zaawansowane zagadnienia. Korzystaj z narz?dzia ThemeRoller by dostosowywa? wygl?d wid?etów; unikaj popularnych b??dów, które programi?ci cz?sto pope?niaj?.</li></ul></div><h3>​Wykorzystaj w pe?ni mo?liwo?ci wspó?czesnych przegl?darek internetowych!</h3><hr /><br /><strong>David Sawyer McFarland</strong> – od ponad 20 lat zajmuje si? tworzeniem stron WWW i zarz?dzaniem tymi stronami. Jest prezesem firmy Sawyer McFarland Media. Wcze?niej pracowa? jako webmaster na Uniwersytecie Stanu Kalifornia oraz w Berkeley Multimedia Research Center. Jest autorem ksi??ek po?wi?conych Adobe Dreamweaverowi oraz CSS.


References
    ^ Javascript I Jquery. Nieoficjalny Podr?cznik. Wydanie Iii VitalSource. (revised Jun 2018)

Page 1 of 1
1

Account

Social:
Pages:  ..   .. 
Items:  .. 

Navigation

General: Atom Feed Atom Feed  .. 
Help:  ..   .. 
Category:  ..   .. 
Media:  ..   .. 
Posts:  ..   ..   .. 

Statistics

Page:  .. 
Summary:  .. 
1 Tags
2/10 Page Rank
16 Page Refs
4s Time
32 Sources