Product Code Database
barcode-scavenger
   » » Barcode: 9780243958603
Tag Barcode '9780243958603'.
Tag
Mark as Favorite

Hieroglyphica, Sive De Sacris Aegyptiorum Literis Commentarii (classic Reprint)
 (

ISBN 9780243958603
REGISTERED: 11/13/18
UPDATED: 10/31/20
Hieroglyphica, Sive De Sacris Aegyptiorum Literis Commentarii (classic Reprint)

Excerpt from Hieroglyphica, Sive De Sacris Aegyptiorum Literis CommentariiV M medi reputo, C o S M e,princeps Illufinièime, re; puto autem fxp1fsimè, quanta Puent genn ingenu'' tui fehcigas in laudat1fsimae uit...ac tux nego tiorumci; ele, g''ìiombus, cum omnes te unanimi tot1us patria; tua? Con fenfu,in tam tenera amate, ditioni amplrfs1mx praèpone, rent, in hanc celfam honoris fedem extollerèr, tum_cgi'' tè quonam modo tantam rerum molem in hac tèmporfi perturbatione ferre ac fu itinere po[tes,fan''e quam,pro eo ac debui, fohc1tus effe coep1 Verum cum a6honis,adm1mi''cratiomsé; tua: pvro/ grefium, quam uit3e rauonem complexus es, confidero, gaudio plane maxi mo ita perfundor ac exulto,ut etiam plan''e u1deam te Fortuna: locum ilium,fin, gulari om mum beneuolenua fumma uirtutis ex1f''tiqratione non folùm_t,ueri p0tu1ffe,fed etiam eam uirtutis opinionem de te conc1tau1iie,ut uelmaxim1s re gnis gubernandis ted1gnum prxbueris.nam qui fru&us à bono ueroci; princi pe foleat expeéìan uel maximus,huiufce iam no adunibraram imaginem, (ed lu culentam expreffam<ig formi nobis exh1buif''ti atq; ut in figne c6modum fubdi tis tuis adferre poites,i_n primis operam dedi (ti, ut tanqua agrum melionbus fe


Specifications
  • Hieroglyphica, Sive De Sacris Aegyptiorum Literis Commentarii (classic Reprint) available on August 24 2018 from Indigo for 36.95
  • ISBN bar code 9780243958603 ξ1 registered August 24 2018
  • Product category is Book

  • # 978024395860

Rendis fegeubus defiinadî, lolio mzamaîue, fic Rempub.tuam labe uitqscj; eon/. Tagiofis perpurgares, dum corruprores coerces, externas diuini nominis comu mekas, blafphemias, periuria, id genus extrema fodera pro uirili, iurecj; tuo prohibes, emendas,tollis,ac punis mh11q''; magis''e tua dignitate, nee''rem Deo (kuius enim minifier ?p( 86 dicitur bonus qu1uis Princeps) gratioré,nec c1uiz bus tuis falubriorem exif''tima?i, quam (î ad hu1ufcemod1 hone?atis ac pietatis fcopum 8(metam in curriculo tuo gnauiter firenu''e contendas:pro quo etiam labore indefeffo Rudio certò nou1pu tibi d1u1nitus immortale preemi um effe propofitum,cùm tam gloriofi conatus curfus dux magif''ter C H R I S T V S prohxè polliceaturillis rerum omni felicilsimos fuceeff us, qui religionem pu/ riorem ardenter amant, ornare fedul''o c6tendunt.quamobrem Cofme Prin ceps ornatiièimefas mihi (i t quzefo,meo quodam more, fingulari quadam er ga te gentemé; ue?rzî pietate,hberius quaedam ufurpare adferre,quae ex 0fiîz ao pratermittere non poff um teq''3 exhortari,8PS admonere,uel iam currentem, ut dici folet, incitare potius, ut quem ha&enus animu ad publica iuuanda com, moda attulifii,eum non deponas,fed tibi etiam atq; etiam uig11andìî,ac pro Rex pub. Confîlio labore excubandum exifìimes ?udiacj; omnia,cog1tationeslèi curas in n''s rebus ponendas,quibus clauum tanti dominn in maximis fiu?tix bus tenere, amplas ditiones tuas in fummis rerum difi''ìcultatibus tuer1acgu: bernate pofsis Hocipfum fac11ètotum affequèris, (i Deum uerum in C H R I S T O uerè,utfaas,agnofcens,fumma fide &obferuantia colas,ames,uenereris, gloriae fan&1fsim1 nominis eius,do&rmae cczle?i,ecclefiae tranquillita ti am: plificandx conferuandeeé; dies noc''ìesfip f''tudeas:in dominio ad quod es adh1bi/ tus,pubhcam, ut bafìenus fec1?i, (alutem quaeras, fubditorum incolumitatem cures tuearis, honei''tam d1fciplinam infi1tuas, uel iam infi1tutam conferues.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the


References
    ^ Hieroglyphica, Sive De Sacris Aegyptiorum Literis Commentarii (classic Reprint) Indigo. (revised Aug 2018)

Page 1 of 1
1

Account

Social:
Pages:  ..   .. 
Items:  .. 

Navigation

General: Atom Feed Atom Feed  .. 
Help:  ..   .. 
Category:  ..   .. 
Media:  ..   .. 
Posts:  ..   ..   .. 

Statistics

Page:  .. 
Summary:  .. 
1 Tags
2/10 Page Rank
6 Page Refs
4s Time
32 Sources